Skip to main content

Notice of Nondiscrimination

Notice informing individuals about nondiscrimination and accessibility requirements and nondiscrimination statement

Effective Date: October 17, 2016

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Stanford Health Care – ValleyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Stanford Health Care – ValleyCare does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.

Stanford Health Care – ValleyCare:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
    • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
    • Information written in other languages
    • If you need these services, contact the Case Manger or the Compliance Office.

If you believe that Stanford Health Care – ValleyCare has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance in the following ways:

Ph: 650-498-3333
Email: GuestServices@stanfordhealthcare.org
Online Form: https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/guest-services/patient-relations/suggestion-form.html

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.800.800.5636.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.800.800.5636。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1.800.800.5636.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.800.800.5636.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1.800.800.5636.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1.800.800.5636:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما
فراهم می باشد. با 1.800.800.5636. تماس بگیرید

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1.800.800.5636

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.800.800.5636 まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم800.800.5636

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1.800.800.5636 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1.800.800.5636។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1.800.800.5636.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1.800.800.5636 पर कॉल करें।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1.800.800.5636.